En ønskeliste til politikerne

Helhedsplan for Kløvermarken

I Budget 2019 blev der sat penge af til en foranalyse for Ketsjersportens Hus og en til at planlægge nye omklædningsfaciliteter ved Sundby Boldklub. Amager Øst Lokaludvalg ønsker fortsat, at der sættes midler af til realisering af helhedsplan for Kløvermarken.

Toiletter på Amager Strand

Vi foreslår, at der afsættes midler til etablering af nye toiletter på Amager Strand. Nye toiletter foreslås placeret efter følgende mulige prioritering:

  1. Ved legepladsen ved Kilometerbroen
  2. Ved Strandstation 4
  3. Ved Øresundsvej
  4. Ved Lagunebroen

Permanentgørelse af Den Cyklende Musikskole

Amager er musikkens ø. Den Cyklende Musikskole er skabt og udviklet på Amager og med støtte fra Amager Øst og Vest Lokaludvalg. Projektet har gennem en årrække vist, at musikundervisning kan udbredes til en bred målgruppe fra alle sociale lag.

Lokaludvalget ønsker, at indsatsen permanentgøres, udvikles og udbredes som supplement til den eksisterende musikundervisning, så så mange børn som muligt får adgang til musikundervisning i høj kvalitet.

Etablering af Prøvestien

Amager Øst lokaludvalg ønsker, at der etableres en Prøvesti, en passage langs vandkanten nord for Amager Strandpark til Prags Boulevard således, at det bliver muligt for borgerne at færdes langt kystlinjen. 

Realisering af projekt for sikker skolevej ved Backersvej og Skolen ved Sundet

I Budget 2019 blev der afsat midler til en trafikanalyse og et forslag til, hvordan der kan skabes sikre skoleveje ved Backersvej og Skolen ved Sundet. Amager Øst Lokaludvalg har deltaget i udviklingen af projektet og ønsker, at der prioriteres midler til at projektet bliver gennemført.

Etablering af skæve boliger i Amager Øst bydel

Når de skæve boliger på DSB’s areal på Vermlandsgade 33 nedlægges, foreslår vi, at der findes en anden egnet placering til skæve boliger lokalt i Amager Øst bydel.

Åbning for adgang til Prøvestenen Syd

Amager Øst Lokaludvalg arbejder for en åbning af det rekreative område Prøvestenen Syd. Lokaludvalget har mødtes med By og Havn, som ejer arealet, og er i dialog om en åbning. Hvis arealet åbnes for offentligheden, vil der være behov for at forbedre infrastrukturen til området, herunder etablering af cykelparkering.

Etablering af cykelstier i på Strandlodsvej, Raffinaderivej og Engvej

Der bør afsættes midler til at etablere cykelstier på en eller flere udvalgte strækninger i Amager Øst. Strækningerne er særligt udvalgt med øje for trafiksikkerhed for børn og bløde trafikanter.

  1. Strandlodsvej
  2. Raffinaderivej (det resterende stykke)
  3. Engvej

Sikre skoleveje i Amager Øst

Amager Øst Lokaludvalg ønsker, at de allerede planlagte skolevejsprojekter i bydelen, der netop er sat i bero, bliver fremskyndet. Derudover opfordrer vi til, at der afsættes en pulje til mindre trafiktiltag omkring skolerne.


Skriv en kommentar