Høring af Miljøkonsekvensrapport for OTC på Prøvestenen

Oiltanking Copenhagen (OTC) er en eksisterende tankvirksomhed på Prøvestenen.

OTC har ansøgt om genoptagelse af Shells tidligere aktiviteter på Prøvestenen med import, oplagring og distribution af flybrændstof samt distribution af benzin og diesel med lastbiler. Projektet er af en sådan karakter og størrelse, at det kræver, at miljøpåvirkningerne belyses i en såkaldt miljøkonsekvensrapport (VVM) før det kan sættes igang. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af Rambøll, som er OTC’s rådgiver. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et udkast til en miljøgodkendelse som indeholder vilkår til indretning og drift af virksomheden. 

Offentlig høring og borgermøde

Miljøkonsekvensrapporten samt udkastet til miljøgodkendelse er i offentlig høring i otte uger med frist for bemærkninger den 31. januar 2019. Du kan læse rapporten og udkast til miljøgodkendelse på høringsportalen blivhoert.kk.dk. Her kan du skrive dine bemærkninger direkte til Københavns Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har behandlet sagen den 3. december 2018

Amager Øst Lokaludvalg vil skrive et høringssvar, som vedtages på lokaludvalgsmødet den 31. januar 2019.

OTC afholder informationsmøde for offentligheden mandag den 7. januar kl. 17-19 i Rambølls auditorium beliggende Hannemanns Allé 53, 2300 København S (tæt på Ørestad St.).

Projektet overholder gældende lovgivning

Projektet er i overensstemmelse med det eksisterende landsplandirektiv, kommuneplan og lokalplan, som udlægger området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (risikobetonet aktivitet). Når virksomheden opfylder både den planlægningsmæssige og miljømæssige lovgivning, kan kommunen ikke afvise projektet.

Landsplandirektivet er en bindende ramme for indholdet af den kommunale planlægning, og på Prøvestenen skal kommunen tillade virksomheder – også med en relativ stor miljøpåvirkning.

Miljørapportens konklusioner – kort fortalt

Projektet vil i driftsfasen dagligt medføre, at 35 lastbiler med farligt gods kører til og fra Prøvestenen. Lastbilerne skal benytte de af politiet oplyste ruter enten via Uplandsgade eller Amager Strandvej, hvor der i dag kører 1000 lastbiler dagligt. Ændringen vil give anledning til et øget støjniveau langs Amager Strandvej på ca. 0,1-0,7 dB, hvilket i rapporten vurderes at være ubetydelig og ikke hørbar. Miljøkonsekvensrapporten viser, at virksomhedens lovpligtige risikozoner ikke øger den eksisterende zone på 500 meter fra Prøvestenen.
Det vurderes desuden, at anlæggets bidrag af drivhusgasser er lille til ubetydelig.    

Læs en uddybende forklaring af rapportens konklusioner og kommunens krav til virksomheden 

Kommunens miljøgodkendelse 

Forvaltningen stiller i udkastet til miljøgodkendelse de nødvendige vilkår for at sikre, at anlægget lever op til en høj miljøstandard med bedst anvendelig teknologi og bidrager til at undgå og begrænse miljøpåvirkninger fra anlægget. Der er, for at sikre det omkringliggende miljø, bl.a. stillet vilkår om specifikke krav til de tanke, der skal oplagre benzin. Forvaltningen har endvidere stillet krav om, at OTC løbende skal arbejde med at forøge sikkerheden og reducere risici, hvor det er praktisk og teknisk muligt. 

 


Én kommentar til “Høring af Miljøkonsekvensrapport for OTC på Prøvestenen”

  1. Søren Enghave Larsen

    Prøvestenen bør afvikles og flyttes til Avedøre. Der er behov for boliger nær Kbh., så områder nær og på Prøvestenen kan med fordel anvendes hertil.

×

Kommentarer er lukket.