5 prioriteringer fra Amager Øst til Borgerrepræsentationen

Et enstemmigt lokaludvalg vedtog den 22. juni at sende et klart signal til politikerne i Københavns Borgerrepræsentation om hvilke lokale projekter, politikerne bør tilgodese ved de kommende budgetforhandlinger. De fem projekter er:

 • Cykelstier på Raffinaderivej og Strandlodsvej
 • Kunst på Amagerbrogade
 • Cykellegeplads på hjørnet af Backersvej og Formosavej
 • Indsatspulje for Amager Strandpark
 • Ny trafikplan for Amager.

Lokaludvalget har valgt projekterne udfra, at de vil skabe stor lokal værdi i bydelen. Lokaludvalgets arbejde med borgerinddragelse – senest i forbindelse med bydelsplanen – har vist, at der er stor lokal opbakning til de fem projekter. 

Om Borgerrepræsentationens medlemmer bider til bolle vil stå klart først på efteråret, når budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus er afsluttet. Læs beslutningsreferat om prioriteringerne

 

Cykelstier på Strandlodsvej og Raffinaderivej

Mange borgere i Amager Øst mener at cykelforholdene på Strandlodsvej og Raffinaderivej er utrygge. Det har vist sig i de mange input, der er kommet til kommunens cykelprioriteringsplan via Teknik- og Miljøforvaltningens omfattende borgerinddragelsesproces, og i de mange henvendelser om strækningerne, som lokaludvalget har modtaget de senere år. Byudviklingen på Nordøstamager  – herunder den stigende tilstrømning af børn og unge til aktiviteter på Kløvermarken, de mange nye boligbyggerier og de kommende rekreative aktiviteter i Kløverparken – vil i fremtiden kun øge behovet for cykelstier på de to strækninger. Amager Øst Lokaludvalg bakker med forslaget op om Teknik og Miljøforvaltningens prioritering af cykelstier på de to strækninger. Prisen for cykelstier på de to strækninger anslås af forvaltningen til hhv. 19 mio. (Strandlodsvej) og 9 mio. (Raffinaderivej).

 

Kunst på Amagerbrogade

Lokaludvalget har i samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg de senere år arbejdet med at udvikle en strategi for Kunst på Amagerbrogade. Visionen er, at kunst skal være med til at skabe og understøtte den igangværende fysiske omdannelse af Amagerbrogade ved at skabe gode byrum langs gaden. Lokaludvalgene er i dialog med flere fonde om at støtte konkrete kunstprojekter på Amagerbrogade, men ser også gerne at Københavns Kommune yder medfinansiering i større eller mindre omfang. Det vil synliggøre den kommunale opbakning og støtte til at styrke Ny Amagerbrogades potentiale som en levende og attraktiv handelsgade. 

 

Indsatspulje Amager Strand

Vi får ofte henvendelser om ønsker til den fremtidige udvikling af Amager Strandpark. I foråret 2017 har en undersøgelse af borgernes syn på og ønsker til den fremtidige udvikling af stranden vist, at mange borgere efterspørger en naturlegeplads samt øget belysning mellem strandstationerne. Lokaludvalget har videresendt undersøgelsens resultater til Teknik- og Miljøforvaltningen, der øjeblikkeligt arbejder på at revidere udviklingsplanen for Strandparken. Da der kun er afsat begrænsede udviklingsmidler til Amager Strandpark (ca. 500.000 årligt) opfordrer lokaludvalget til, at der i 2018 afsættes en særlig indsatspulje på 3-5 mio. kr. Det vil kunne imødekomme borgernes ønsker om eksempelvis belysning og naturlegeplads. Prioriteringen af midlerne kan ske af Teknik- og Miljøforvaltningen i samråd med Parkbrugerrådet.

 

Cykellegeplads på hjørnet af Backersvej og Formosavej

Amager Øst Lokaludvalg har siden foråret 2016 drevet en midlertidig trafiklegeplads på hjørnet af Formosavej og Backersvej. Nu har lokaludvalget udarbejdet et oplæg til en permanent cykellegeplads på stedet. Oplægget er blevet til på baggrund af erfaringerne med den midlertidige plads og borgerinput fra de mange børn og forældre, der bruger pladsen i det daglige, deltager i arbejdsdage og andre arrangementer. Cykellegepladsen skal afhjælpe manglen på offentlige mødesteder og legemuligheder i den sydlige del af bydelen og skabe et rum for cykelleg og -læring med fokus på udvikling af både motorik og trafikfærdigheder. Den samlede anlægsudgift er ca. 2,9 mio. kr. inkl. etablering af et cykelbibliotek, hvor områdets institutioner og børnefamilier kan låne cykler. Realdania har allerede givet tilsagn om at støtte projektet med kr. 500.000. 

Trafikplan Amager

Den massive byudvikling på Amager har de senere år sat trafikafviklingen under pres og med de mange nye boliger, der vil blive opført i de kommende år, vil presset kun stige. Vi vil derfor anbefale, at der i den næste 4 års periode udvikles en ny trafikplan for Amager. Lokaludvalget ønsker, at planen tager udgangspunkt i at trængslen fra biltrafik skal formindskes og grønne transportformer skal fremmes.

Lokaludvalget ønsker følgende fokusområder for en ny trafikplan:

 • Analyser af mængden af trafik på Amager frem imod 2025
 • Offentlige transportformers potentiale for at forbedre den kollektive trafikbetjening 
 • Afvikling af trafikken på de overordnede veje på Amager
 • Håndtering og reduktion af den pendlende biltrafik, samt en plan for hvor den tunge trafik skal køre.
 • Udbygning af delebilsordninger og omstilling til ikke-forurenende biler.
 • Forslag til at fremme cyklismen, bl.a. ved flere sikre cykelstier og separering af hurtige og mere langsomme cyklister. Der skal anvises og prioriteres sikre skoleveje, så flere børn og deres forældre vælger at cykle til og fra skole.

Én kommentar til “5 prioriteringer fra Amager Øst til Borgerrepræsentationen”

 1. Kaj-Erik Sørensen

  Hvad med ældre- og plejeboliger i Amager øst?
  Venlig hilsen
  Kaj-Erik Sørensen

×

Kommentarer er lukket.